Zadania

W oddziale skupiały się prace nad planowaniem powstania powszechnego, a następnie „Burzy”. Podlegały mu nie tylko ogniwa w niższych strukturach, ale wypełniały też jego zadania nawet podstawowe jednostki żołnierskie, w których przeprowadzano szkolenie wojskowe.
Na szczególne podkreślenie zasługuje organizowanie w latach 1942-44, w oparciu o terenową kadrę, szkół podchorążych we wszystkich obwodach, a nawet w niektórych podobwodach np. Skarżysko-Kamienna. O poziomie organizacyjnym Oddziału III i podległych mu referatów świadczy fakt, że przeszkolono około 700 podchorążych.
Jeszcze szerszy zakres miały kursy podoficerskie organizowane w zasadzie w podobwodach, na których przeszkolono ok. 2 tysięcy podoficerów.
Prowadzono także kursy specjalistyczne, jak np. kursy kierowców samochodowych i sanitarne. Niekiedy, referaty szkolenia organizowały kursy czy nawet szkoły podchorążych dla innych organizacji, jak np. miało to miejsce w podobwodzie Skarżysko-Kamienna, gdzie szkolono podchorążych dla Polski Niepodległej i Narodowej Organizacji Wojskowej.
Niedoceniana jest również rola tych struktur konspiracji wojskowej w realizacji tajnego nauczania. Nie tylko była to pomoc organizacyjna, finansowa, ale i kadrowa. W wielu miejscowościach oficerowie i funkcyjni byli również nauczycielami tajnego nauczania.

Z powodu olbrzymiego zaangażowania oddziału w szkolenie struktur oddział ten nazywany jest także oddziałem operacyjno-szkoleniowym.

 

Szefowie oddziału

Szefami Oddziału byli kolejno:
-Jaworski Henryk kpt. „Witold” – od maj 1940 do styczeń 1941 roku,
-Dzięcielewski Janusz kpt. „Jaksa” – od styczeń 1941 do lipiec 1942 roku (aresztowany 7 września 1942)
-Czerwiński Bolesław „Wir” – od lipiec 1942 do maj 1944 roku.
-Jackiewicz Bolesław kpt./mjr „Ryś” – cichociemny od maj 1944 do styczeń 1945 roku.

Reorganizacja w 1944 roku

Nie wiemy jaka była struktura oddziału we wcześniejszych latach, ale po reorganizacji Komendy Okręgu przeprowadzonej w 1944 roku oddział składał się z następujących referatów:
-Saperów (dotychczas samodzielny referat)
-Artylerii (dotychczas samodzielny referat)
-Przerzutów Powietrznych (dotychczas samodzielny referat)
-Walki Bieżącej.

Jesienią 1944 roku (stan na 1.XI.1944) struktura i obsada Oddziału przedstawiała się następująco:
Szef Oddziału – Jackiewicz Bolesław mjr „Ryś”
Szef Referatu Saperów – ppłk. NN „Topór”
Szef Referatu Artylerii – Jankowski Aleksander kpt. Kłos”
Szef Referatu Przerzutów Powietrznych – Więckowski Andrzej ppor. „Bik”
Szef Referatu Walki Bieżącej – Struś Tadeusz mjr „Kaktus”

Źródła

Opracowano na podstawie:
Borzobochaty W. „JODŁA”,
Rell J. Okręg radomsko-kielecki Armii Krajowej w Rozwój Organizacyjny Armii Krajowej.

Wróć