Bielecki Tadeusz

podchorąży/porucznik

"Świst" w wywiadzie, "Swój" w łączności, "Sęp" w dywersji.
Placówka Bogoria, Obwód Sandomierz.


11 listopada wstąpil w Warszawie do Służby Zwycięstwu Polsce.
Od drugiej połowy 1941 roku przebywa w Bogorii. Według niego samego pracował na potrzeby wywiadu Komendy Glównej posługując się pseudonimem "Świst", a meldunki do Warszawy, dwa razy w miesiącu, przewoziła jego matka Maria Bielecka.
Od jesieni 1941 roku kieruje łącznością zewnętrzną placówki pod pseudonimem "Swój".
Jesienią 1943 roku stanął na czele połączonej łączności wewnętrznej i zewnętrznej Placówki Bogoria, którą pełni do sierpnia 1944r.
Także jesienią 1943 roku został skierowny na kurs łączności operacyjnej.
Prawdopodobnie we wrześniu 1943 roku został dowódcą patrolu dywersyjnego "Karawana" Podobwodu Staszów, którą pełnił do końca istnienia patrolu w końcu lipca 1944r.
Od końca lipca 1944 roku stoi na czele liczącego 12 żołnierzy oddziału osłonowego, który przebywał koło Buczyny niedaleko od Bogorii i miał spełniać zadania porządkowe.
Po zajęciu okolic Bogorii przez wojska sowieckie, początek sierpnia 1944r., oddział został rozformowany.