Stawiarski Tadeusz

Pseudonim: „Groźny”

Placówka Czyżów Szlachecki w Obwodzie Opatów AK

Oddział partyzancki „Białe Barwy” AK

5. i 6. kompanie 2 ppLeg. AK

-żołnierz Plutonu Jana Steca „Zygmunt” z Placówki Czyżów Szlachecki

-brał udział w opanowaniu urzędu gminy Ożarów w maju 1943 r.

-5 lipca 1944 r. – prawdopodobnie w tym terminie przeprowadzona została akcja na niemiecki oddział saperów kwaterujący w Ciszycy Górnej. Dowodził Antoni Krupa „Witold” szef Kedyw Obwodu Opatów. W akcji bierze udział grupa żołnierzy (17 osób) z plutonu „Zygmunta” pod jego dowództwem. W grupie jest Stawiarski.

-około 10 lipca 1944 r. część żołnierzy, wśród których jest „Groźny”  nie powróciło do domów, ale w sile plutonu pod dowództwem Jana Siwca „Dębowski” zasiliła oddział partyzancki Kazimierza Olchowika „Zawisza” (dawny oddział „Białe Barwy”).

-od 2 sierpnia 1944 r. oddział działał jako 5. kompania 2 ppLeg. AK,

-1 września 1944 r. zostaje prawdopodobnie przeniesiony do 6. kompanii (utworzono ją przez wydzielenie nadwyżek żołnierzy i kadry z kompanii 4. i 5.) gdzie dowódcą 1. Plutonu był jego przełożony z konspiracji Jan Stec „Zygmunt”,

-w październiku 1944 r. zdemobilizowany, nie może wracać do rodzinnej wioski znajdującej się w pasie frontowym. Kwaterę znajduje w leśniczówce w Jeziórku koło Ostrowca u leśniczego Aleksandra Latalskiego,

-po 1945 roku tworzy oddział partyzancki walczący z nowym okupantem.